Структура

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Загальні збори членів

Правління

Голова

Наглядова рада

Загальні збори членів НАПА

 • є вищим органом НАПА, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності

 • у Загальних зборах беруть участь її члени особисто чи через уповноваженого представника за довіреністю. Кожний член Організації має один голос

 • чергові Загальні збори скликаються Правлінням щорічно


До виключної компетенції Загальних зборів належить:

1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання

2. Внесення і затвердження змін до установчих документів Організації, відомостей про Організацію

3. Затвердження зразків печаток, штампів, символіки та інших зразків реквізитів Організації

4. Прийняття рішення про припинення діяльності Організації

5. Обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу

6. Обрання Правління Організації та відкликання Правління, або окремих членів Правління

7. Обрання та відкликання Голови Організації

8. Визначення порядку та способів реалізації права власності на майно та активи Організації та здійснення контролю за реалізацією права.

Правління

 • є керівним органом Організації на період між Загальними зборами

 • обирається терміном на 2 роки та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю

 • підзвітне Загальним зборам і організовує виконання їх рішень

 • головою Правління є Голова Організації.

 • члени Правління є підзвітними Загальним зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків

 • Правління звітує перед членами Організації на Загальних зборах організації


До компетенції Правління відноситься:

1. Організація виконання рішень Загальних зборів

2. Скликання Загальних зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції зборів та підготовка проєктів рішень з цих питань до зборів

3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації

4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання

5. Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних зборів членів Організації

6. Підготовка річних звітів з діяльності Організації, в тому числі про залучення і використання коштів і майна Організації; звітів з виконання програм та проєктів Організації та подає їх на затвердження Загальних зборів

Голова

 • здійснює оперативне управління справами, майном та коштами

 • обирається та звільняється Загальними зборами раз на два роки

 • є підзвітним Загальним зборам та підконтрольним Правлінню Організації

 • за посадою є Головою Правління і вправі вносити на розгляд Загальних зборів та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації

 • одна й та сама особа не може бути обрана Головою Організації більше одного разу поспіль

 • Голова Організації може бути відкликаний з посади за рішенням Загальних зборів за ініціативою більшості від складу членів Правління до закінчення строку, на який він обирався

Голова Організації

1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами

2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації

3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації

4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації

5. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації

6. Організовує підготовку засідання Правління

7. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети й основних завдань її діяльності.

8. Звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними зборами Організації на чергових Загальних Зборах

Наглядова рада

 • є консультативним та контролюючим органом Організації

 • здійснює ревізію її фінансово-господарської діяльності у випадку наявності більше десяти членів Організації

 • є підзвітною лише Загальним Зборам Організації

До повноважень Наглядової ради належать:

 1. Внесення пропозицій щодо діяльності та використання активів Організації

 2. Контроль та сприяння в організації діяльності Організації

 3. Складання висновків про діяльність та використання активів Організації до затвердження Загальними зборами річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів Організації

 4. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Організації

 5. Надання звітів перевірок та ревізій Загальним Зборам для прийняття відповідних рішень

 6. Ініціювання скликання позачергових Загальних зборів

 7. Затвердження річного плану діяльності Наглядової радиСтатут 0712 2020.pdf